1.4 Leerdoelen

Leerdoelen en eindtermen

Leerdoelen – Na afsluiting van het CECPD bezit de cursist in adequate mate:

  1. Kennis van diagnose, indicatie, behandeling en nazorg van klinische vakgebieden als onderdeel van “comprehensive dentistry” (o.a. tandheelkundige preventie, parodontologie, endodontologie, preprothetische orthodontie, preprothetische mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, implantologie, restauratieve en reconstructieve tandheelkunde)
  2. Vaardigheid tot integratie en coördinatie van deze kennis in het opstellen van “comprehensive” behandelplannen
  3. Vaardigheid in het presenteren daarvan aan de patiënt
  4. Inzicht in temporisering en fasering in de uitvoering van “comprehensive” behandelplannen
  5. Vaardigheid tot het coördineren van een interdisciplinair tandheelkundig team
  6. Vaardigheid tot het onder regie doen uitvoeren van elk deel van de geplande behandelingen
  7. Vaardigheid tot het aansturen en coördineren van de tandtechnische aspecten van de tandheelkundige behandelingen
  8. Vaardigheid tot het zelfstandig uitvoeren van het restauratieve/reconstructieve deel van de behandelingen
  9. Vaardigheid tot het verzorgen van de passende nazorg
  10. Relevante vakliteratuur juist interpreteren en toepassen

Eindtermen en doelstelling van het programma:

Behandelingsplanning en -uitvoering, waarbij kennis en vaardigheden van bestaande tandheelkundige vakgebieden in optimale vorm worden geïntegreerd, is de belangrijkste doelstelling van de verwijskliniek.

Aan verwezen patiënten met complexe tandheelkundige problemen wordt binnen de kliniek op die wijze zorg verleend, dat tandartsen die zich in deze richting wensen na te scholen, kunnen participeren.

Elke vervolgopleiding heeft als belangrijkste doel te waarborgen dat de kwaliteit van de zorg hoog is. Derhalve worden alle specifieke onderdelen van de tandheelkunde en aanverwante vakgebieden zo veel mogelijk geïntegreerd.

Uiteindelijk moet na 3 jaar de cursist klaar zijn voor zijn/haar registratie als NVVRT erkend restauratief tandarts. De toetsing door het consilium van de NVVRT met positief gevolg, moet als zeer haalbaar worden geacht. De behandelde patiënten onder eigen regie in de kliniek kunnen worden beschouwd als “eigen” patiënten in de portfolio. Het programma wordt afgerond met een eindwerk, wat als scriptie aan te merken valt.